การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Integrity and Transparency Assessment : ITA 2566


การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมกันส่งเสริม ให้การบริหารราชการของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งผลให้การทุจริตในภาพรวม ของประเทศลดน้อยลงไปได้ ไม่มากก็น้อย ซึ่งในระยะยาวก็ยังสามารถสะท้อนถึงการรับรู้ในระดับสากลได้อีกด้วย

การตอบแบบวัดการรับรู้ในภาพรวม

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
217
กำลังรวบรวมข้อมูล

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
500
กำลังรวบรวมข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566 (จากเว็บไซต์ https://policeita.com/index.php#public/home.php)


EIT สำหรับจุดบริการและประชาสัมพันธ์
สน.หัวหมาก
แสกน QR-Code และกรอกข้อมูล


IIT สำหรับบุคลากรใน
สน.หัวหมาก
แสกน QR-Code และกรอกข้อมูลตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การดำเนินงาน


แผนการดำเนินงานการปฏิบัติงานการให้บริการการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสการส่งเสริมความโปร่งใสตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตระบบการรักษาทรัพย์สินของราชการ


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต