การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Integrity and Transparency Assessment : ITA 2565


การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมกันส่งเสริม ให้การบริหารราชการของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งผลให้การทุจริตในภาพรวม ของประเทศลดน้อยลงไปได้ ไม่มากก็น้อย ซึ่งในระยะยาวก็ยังสามารถสะท้อนถึงการรับรู้ในระดับสากลได้อีกด้วย

การตอบแบบวัดการรับรู้ในภาพรวม

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
104
ตอบครบตามจำนวน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
416
ตอบครบตามจำนวน
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2565 (จากเว็บไซต์ https://policeita.com/index.php#public/home.php)


EIT สำหรับจุดบริการและประชาสัมพันธ์
สน.หัวหมาก
แสกน QR-Code และกรอกข้อมูล


IIT สำหรับบุคลากรใน
สน.หัวหมาก
แสกน QR-Code และกรอกข้อมูล


OIT การสำรวจความพึงพอใจ สำหรับ
สน.หัวหมาก
แสกน QR-Code และกรอกข้อมูล
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต