9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

06.1 รัฐธรรมนูญ 60 :

06.2 ประมวลกฎหมาย :

06.3 พ.ร.บ. โทษทางอาญา :

06.4 ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ :