ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การดำเนินงาน


13 มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ