ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


17 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สน.หัวหมาก ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1-2)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)