9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน