9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

27.1 หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล

27.2 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

27.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพลข้อกฏหมาย

27.4 หลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงาน